Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Πανεπιστημίου Κρήτης

Webinar: Multidimensional Innovation Responses and Foreign Competition

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – Horizon Europe Work Programme 2023-2024

Περισσότερα

Workshop: Ποιος έχει την ευθύνη της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Περισσότερα

Seminar: TRIPS, Pharmaceutical Patents, and Generic Competition in India

Περισσότερα

Σκοπός

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ιδρύθηκε για να υποστηρίξει την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της νέας γνώσης που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ). Ο σκοπός του Γραφείου είναι:

να ευαισθητοποιήσει την ερευνητική κοινότητα και να εκπαιδεύσει τους νέους ερευνητές σε θέματα αξιοποίησης της έρευνας

να υποστηρίξει τους ερευνητές του ΠΚ στη διαδικασία αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων

να υποστηρίξει τη δικτύωση των ερευνητών για την εύρεση κατάλληλων εμπορικών εταίρων, με στόχο την αξιοποίηση της ερευνητικής εργασίας τους