Σειρά σεμιναρίων με θέμα «New Technology Ventures».

Εκπαιδευτική εκδήλωση για τεχνοβλαστούς

Σειρά σεμιναρίων με θέμα «Skills for Small Firm Development»

Σειρά σεμιναρίων με θέμα «Decision Making for Innovative Ventures»

Σειρά σεμιναρίων με θέμα «Use of Innovation and Knowledge in R&D Intensive Firms»

Seminar: “Intellectual Property and Technology Transfer”