Η συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του ΕΚΠΑ πραγματοποιείται σε πολλά επίπεδα. Συγκεκριμένα:
  • Από κοινού διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων σε θέματα καινοτομίας και διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας.
  • Από κοινού κατάθεση αιτήσεων κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας από συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες των δύο ιδρυμάτων.
  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργάζεται με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Bizrupt στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος ΜΙΤΟΣ που υλοποιεί το Γραφείο.

Ήδη έχουν υλοποιηθεί δύο κύκλοι του προγράμματος ΜΙΤΟΣ παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες σε νέους ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης πάνω σε θέματα καινοτομίας και εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.